Wynik postępowania przetargowego
na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Żyrzyn - etap II

Działając na podstawie art. 92. ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żyrzyn - etap II wpłynęła 1 oferta. złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego "SANITECH" ul. Krupówka 55, 35-213 Rzeszów, która - spełniając warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - została wybrana do realizacji.