Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej kwotę 14 tys. €, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na roboty budowlane

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza przetarg nieograniczony

na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Żyrzyn - etap II (od węzła nr 1 do węzła nr 12)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć nieodpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn w pok. Nr 9 lub pobrać z bieżącej strony.

1. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żyrzyn - etap II (od węzła nr 1 do węzła nr 12).

Kod CPV: 452313000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Żyrzyn - etap II (od węzła nr 1 do węzła nr 12). Sieć wodociągowa o długości 496 mb wykonana z PE ø 160, przyłącza wodociągowe długości 669 mb z PE ø 40, sztuk 25.

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, tj.:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
-w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż cena proponowana w ofercie,
-dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
d)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2)Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6. Informacje na temat wadium

Przystąpienie do przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium wyboru ofert stanowi cena - waga: 100%.

8. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 9 w terminie do dnia 14.08.2008 do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2008 o godz. 1030.

10. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Pozostałe informacje

Zamawiający nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2008 r. i zarejestrowane pod nr 170754.