Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do regulaminu konkursu, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Czy teren wyodrębniony jako lokalizacja przyszłej inwestycji w postaci szkoły, przedszkola oraz sali gimnastycznej na którą został rozpisany konkurs, jest objęta Miejscowym Planem Zabudowy, czy istnieją zapisy ograniczające formę zabudowy architektonicznej.

Odpowiedź:

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję tj. działki ewidencyjne nr 340/2, 340/3, 339/4, 341 położone w Żyrzynie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn przeznaczone są pod usługi oświaty. Plan w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej dopuszcza różne formy kształtowania zabudowy pod warunkiem harmonijnego wpisania w kontekst krajobrazowy.

Pytanie Nr 2:

W punkcie mówiącym o nagrodach zastrzeżone zostało prawo do nie wypłacenia nagród pracom, które nie uzyskają 50 punktów. Ocena jurorów z założenia służy do porównania prac miedzy sobą. Zdarzają się konkursy, które są surowo oceniane i nawet zwycięska praca otrzymuje mniej niż 50 punktów. Czy możliwe jest usunięcie tego zapisu i przyznanie nagród pieniężnych niezależnie od osiągniętego wyniku trzem najlepszym pracom.

Odpowiedź:

Wprowadzenie takiego zapisu ma na celu przyznanie nagród tylko dobrym pracom. Ponadto wydatki publiczne zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, dlatego wprowadzenie takiego zapisu jest słuszne.

Pytanie Nr 3:

Ograniczyliście państwo cenę wykonania projektu do 180000 zł. Biorąc pod uwagę zakres opracowania i koszty przygotowania takiego projektu jest to cena 10 razy za mała. Proszę o wyjaśnienie czy jest to błąd literowy.

Odpowiedź:

Kwota na wykonanie dokumentacji projektowej określona została w budżecie gminy na rok 2008 r. w wysokości 200000 zł. Jeżeli najtańsza oferta przekroczy kwotę zabezpieczoną w budżecie, Rada Gminy może zwiększyć środki na wykonanie projektów, w przeciwnym wypadku należało będzie ograniczyć zakres prac projektowych lub zrezygnować z udzielenia zamówienia.

Pytanie Nr 4:

Jednym z kryteriów jest szacunkowy koszt realizacji inwestycji. Czy jest określone na jakiej podstawie ten koszt ma być oszacowany? Czy może to być uproszczony kosztorys w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud?

Odpowiedź:

Proszę sporządzić uproszczone kosztorysy w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud.