Zaproszenie do składania ofert na zakup drzew
wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

zaprasza do składania ofert na zakup 21 szt. drzew rosnących na działce nr 340/2 i 341 obok boiska szkolnego w Żyrzynie,
wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu

Gmina Żyrzyn uzyskała pozytywne decyzje (SR.XI.7162/1/2008 i SR.XI.7162/2/2008) zezwalające na usunięcie ww drzew.

Decyzje te dotyczą:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Do składania ofert uprawnione są na jednakowych warunkach: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wycinka musi być przeprowadzona przez osoby uprawnione do wykonywania działalności polegającej na wycince drzew oraz posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna i uprzątnięciem terenu ponosi oferent.

Wymagany termin usunięcia drzew: do dnia 30 lipca 2008 r.

Proponowana cena ofertowa stanowić będzie różnicę szacowanej wartości wskazanych do wycinki drzew pomniejszoną o koszt ich wycinki i uprzątnięcia terenu i nie może być wartością ujemną. Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień i ubezpieczenia osoby (firmy), która dokona wycinki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na zakup drzew rosnących w Żyrzynie wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu" w terminie do dnia 11 lipca 2008 r. do godziny 1500 do Urzędu Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn - pokój nr 9.

Wszyscy oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni pisemnie.