Zapytania i wyjaśnienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na zapytania te zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Czy istnieje możliwość zastosowania trawy syntetycznej III generacji o ciężarze włókna 11200 dtex. Informujemy, że trawa ta spełnia wszystkie wymagania formalne i techniczne zawarte w SIWZ, STWIOR i certyfikatem FIFA.

Odpowiedź

Wykonawca podaje w pytaniu zbyt mało parametrów opisujących proponowaną nawierzchnię. Zamawiający wprowadził w dniu 08.07.2008 modyfikację SIWZ dotyczącą parametrów technicznych i użytkowych - szczegółowa treść modyfikacji na stronie internetowej zamawiającego. Biorąc jednak pod uwagę tylko jeden parametr o którym pisze wykonawca, proponowana nawierzchnia nie spełnia wymagań stawianych przez zamawiającego.

Pytanie Nr 2

W załączniku nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i ST (zał. 2a do SIWZ) zamawiający użył parametrów technicznych sztucznej trawy:

 • wysokość całkowita nawierzchni: min. 40 mm, max. 50 mm,
 • gęstość (ilość splotów na m2): min. 8000,
 • gęstość (ilość włókien/m2): min. 130000,
 • rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych,
 • grubość włókien: min. 130 mikronów,
 • dtex: min. 14000,
 • wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM,
 • kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
 • linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

Taki opis wskazuje na jednego producenta traw syntetycznych i utrudnia uczciwą konkurencję.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej trzeciej generacji, posiadający certyfikat FIFA, wymienionej w ramowym projekcie zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o parametrach nie gorszych niż:

 • wysokość włókna: min. 60 o min. 11000 dtex,
 • włókno monofilowe dwukolorowe (jasna i ciemna zieleń na przemian),
 • gęstość: min. 8400 pęczków na m2,
 • skład chemiczny włókna: polietylen,
 • ciężar całkowity nawierzchni: min. 2300 gr/m2.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 08.07.2008 wprowadził modyfikację SIWZ, która dotyczy parametrów technicznych i użytkowych, jakie musi spełniać nawierzchnia typu sztuczna trawa. Wobec tego zamawiający będzie dopuszczał nawierzchnie które spełnią określone w modyfikacji parametry.

Pytanie Nr 3

Zamawiający w załączniku do SIWZ jakim jest projekt, pkt. 4 "rozwiązania techniczne boisk" wymienił dokumenty dotyczące nawierzchni. Czy należy przez to rozumieć, że ww dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej?

Odpowiedź

Nie, dokumentów o których mowa w SIWZ dotyczących nawierzchni sportowych nie należy dołączać do oferty przetargowej.

Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów i atestów oraz deklaracji zgodności z polskimi i europejskimi normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 4

Przedmiar poz. 4 d.1 brak w przedmiarze robót pozycji "transport karpiny i gałęzi na odległość 2 km" - jest tylko poz. Wywiezienie karpiny - dod. za każde dalsze 0,5 km wywozu.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 08.07.2008 wprowadził modyfikację SIWZ która wprowadziła dodatkową pozycję w przedmiarze robót:
3' d1. KNR 2-01 0110-02 Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km j.m. - 4 mp.

Pytanie Nr 5

Przedmiar Poz. 45 d.2.5.4. - Montaż ogrodzenia "wypełnienie z siatki" czy "panelowe" - który wariant przyjąć, a jeżeli z siatki to czy z ocynkowanej i o jakiej średnicy oczek?

Odpowiedź

Do obliczeń należy przyjąć: ogrodzenie panelowe.

Pytanie Nr 6

Przedmiar poz. 47 d 2.5.4. "Brama systemowa przesuwna" lub "rozwierna z możliwością otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych" - który wariant mamy przyjąć?

Odpowiedź

Do obliczeń należy przyjąć: brama przesuwna.

Pytanie Nr 7

W projekcie budowlanym - wykonawczym występuje Odwodnienie liniowe ACO w ilości 28,1 mb. Wymienione odwodnienie nie występuje w przedmiarze robót. Czy należy je ująć w wycenie oferty? Jeżeli tak to proszę o dokładne określenie typu koryt i klasy obciążenia lub podstawę doboru.

Odpowiedź

Opisane przez wykonawcę odwodnienie ujęte jest w przedmiarze robót - załącznik nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu pod pozycją 56 d.4 tj.: "kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zew. 110 mm".

Pytanie Nr 8

W przedmiarze (poz. 58 d.4) i w części opisowej projektu występują studnie żelbetowe w ilości 30 szt. (SU1 - 21 szt, SU2 - 9 szt). Brak jest wytycznych co do klasy obciążenia pokryw i włazów oraz wykończenia dna i ewentualnych włączeń kanałów (rur).

Odpowiedź

SU 1 - kręgi betonowe ø 60 cm, grubość ścianki 10 cm, wysokość kręgu 60 cm. Wierzch kręgów w poziomie terenu, spód na głębokości 120 cm (2x60 cm). Dno zalane betonem B15 gr. 20 cm, wypełnienie żwirem, frakcja 8-12 mm, ubitym mechanicznie, deklowanie betonem B20 gr. 15 cm.

SU 2 - kręgi betonowe ø 60 cm, grubość ścianki 10 cm, wysokość kręgu 60 cm. Wierzch kręgów w poziomie terenu, spód na głębokości 120 cm (2x60 cm).Wypełnienie żwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm, wypełnienie pospółką - gr. warstwy 20 cm. Dno zabezpieczone włókniną z polipropylenu (warstwa filtracyjne) klasa wytrzymałości 1, przepuszczalność wody ok. 100 g/m2. Rura spustowa ø 75 odprowadzająca wody deszczowe, zagłębiona w warstwie żwiru w studni chłonnej na głębokości 50 cm. Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie rura ø 75 zamknięta w ø 150 - wypełnienie pianka poliuretanowa.