Wynik postępowania przetargowego
na wykonanie kompleksu sportowego
wg programu: "Moje Boisko - Orlik 2012"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksu sportowego wg programu: "Moje Boisko - Orlik 2012" wpłynęły 3 oferty. Kryterium wyboru ofert stanowiła cena: 100%. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 złożona przez PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia za cenę 1099739,15 zł, która uzyskała największą ilość punków w kryterium cena określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer ofertyNazwa i adres wykonawcyLiczba pkt
w kryterium cena - 100%
Razem ilość punktów
1PANORAMA II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73
81-605 Gdynia
100 pkt100 pkt
2Konsorcjum firm:
MORIS-SPORT Sp. z o.o.
ul. Górczewska 179
01-459 Warszawa
Zakład Budowlano-Drogowy ZAWAR Sp. z o.o.
ul. Przyce 17
01-252 Warszawa
67 pkt67 pkt
3Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "TERMOCHEM" Sp. z o.o.
24-110 Puławy
ul. 1000-lecia P.P. 13
90 pkt90 pkt