Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

1. W załączniku nr 2a - Dokumentacja projektowa Tom I punkt 4

Aktualne brzmienie:

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

1)Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.
2)Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).
3)Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest higieniczny.
4)Gwarancja na wykonanie robot nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.
5)Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).
6)Dla możliwości weryfikacji ofertowej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15 cm.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

1)Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.
2)Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).
3)Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest PZH.
4)Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.
5)Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

2. w załączniku nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu na str. 4

Aktualne brzmienie opisu pozycji 33:

Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej:

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej:

Nawierzchnie należy ułożyć na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i gęstości 650 gr/m3.

3. W załączniku nr 3a - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu na str. 2

Wprowadza się dodatkową pozycję:

3' d1. KNR 2-01 0110-02 Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km j.m- 4 mp.