Wynik postępowania przetargowego
na budowę dróg gminnych
w miejscowościach Skrudki i Kośmin - Gmina Żyrzyn

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na budowę dróg gminnych w miejscowościach Skrudki i Kośmin - Gmina Żyrzyn wpłynęły 3 oferty. Kryterium wyboru ofert stanowiła cena: 100%. Za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A, 24-173 Markuszów, która uzyskała największą ilość punków w kryterium cena określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer ofertyNazwa i adres wykonawcyLiczba pkt
w kryterium cena - 100%
Razem ilość punktów
1Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PUŁAWY S.A. ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy69 pkt69 pkt
2Zakład budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A, 24-173 Markuszów100 pkt100 pkt
3Usługi Transportowe Witold Milczarczyk Strzyżowice 35, 24-103 Żyrzyn92 pkt92 pkt