Wynik postępowania przetargowego
na termomodernizację budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela
w miejscowości Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w miejscowości Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143 wpłynęły 3 oferty. Kryterium wyboru ofert stanowiła cena: 100%. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 złożona przez TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek, Poizdów 84, 21-150 Kock za cenę 90584,84 zł, która uzyskała największą ilość punków w kryterium cena określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer ofertyNazwa i adres wykonawcyLiczba pkt
w kryterium cena - 100%
Razem ilość punktów
1TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek
Poizdów 84, 21-150 Kock
100 pkt100 pkt
3Przedsiębiorstwo "BUDJAN" Sp. z o.o.
ul. Sieroszewskiego 7
24-100 Puławy
88 pkt88 pkt

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wykluczono, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcę który złożył ofertę nr 2 - TOKBUD Tomasz Karaś ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik. Oferta nie zawierała zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby osoby wskazanej jako posiadającej uprawnienia budowlane. Oferta wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.