Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej kwotę 14 tys. €, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na roboty budowlane

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax (081)8814226

ogłasza przetarg nieograniczony

na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żyrzyn

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć nieodpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn w pok. Nr 9 lub pobrać z bieżącej strony.

Zakres robót:

Zadanie 1: Remont dróg gminnych gruntowych
Kod CPV 45.11.12.00-0

1)wyrównanie dróg gminnych poprzez dowiezienie pospółki drogowej w ilości 2502 ton
2)wyrównanie dróg gminnych poprzez dowiezienie tłucznia w ilości 270 ton

Zadanie 2: Remont dróg gminnych asfaltowych
Kod CPV 45.23.32.52-0

1)uzupełnienie ubytków w nawierzchni grysem i emulsją asfaltową:
a)głębokości do 6 cm - 12,46 m2
b)głębokości do 8 cm - 10,14 m2
2)pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową - 1810,00 m2
3)podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsja asfaltową - 1050,00 m2

Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1 - 4 miesiące od dnia podpisania umowy
Zadanie 2 - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają następujące wymogi:

Kryterium wyboru ofert stanowi cena: 100%.

Przystąpienie do przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 9 w terminie do dnia 5 czerwca 2008 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2008 r. o godz. 1030.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 maja 2008 r. i zarejestrowane pod numerem 100410-2008.