Informacja o poziomach recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania: