Informacje o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że uchwałą Nr XII/80/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I.Nieruchomości zamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)13,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)21,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)31,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)25,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)45,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)50,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
II.Nieruchomości niezamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 28,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 110,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 250,00 zł.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 40,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 170,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 380,00 zł.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Żyrzyn nr 97 8191 1071 2001 0000 0101 0001 Banku Spółdzielczego w Żyrzynie.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Na blankiecie wpłaty należy wpisać indywidualny identyfikator, który można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 818814226 w. 34.