Zasady działania stałych Komisji Rady Gminy

1.Zakres działania Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)komunalne budownictwo mieszkaniowe,
2)utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
3)opiniowanie projektów budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy,
4)działalność gospodarcza i handlowa, w tym opiniowanie uchwalonych programów gospodarczych,
5)opiniowanie przystąpienia do spółek i spółdzielni, tworzenia ich i występowania z nich,
6)opiniowanie przystępowania do związków międzygminnych i występowania z nich,
7)tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
8)nabywanie i zbywanie majątku gminy,
9)opiniowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
10)opiniowanie wielkości ustalanych podatków i opłat,
11)opiniowanie przyjmowania lub odrzucania spadków i darowizn,
12)opiniowanie spraw związanych z emitowaniem obligacji i określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13)wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów i ustalania przez Radę maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
14)opiniowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej - powiatowej i wojewódzkiej,
15)opiniowanie wysokości planowanych dotacji gminnych.
2.Zakres działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)rolnictwo i gospodarka terenami,
2)leśnictwo i zadrzewienia,
3)gospodarka gruntami,
4)organizacja targowisk i ustalanie ich regulaminów,
5)opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
6)zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i zaopatrzenie wsi w wodę,
7)kanalizacja wsi, utrzymanie wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych,
8)sprawowanie opieki nad grobami wojennymi,
9)porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe,
10)działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
11)opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy.
3.Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
2)szkolnictwo podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, gimnazjum, biblioteka i inne placówki upowszechniania kultury,
3)kultura fizyczna i sport,
4)organizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
5)współpraca z klubami sportowymi,
6)opiniowanie uchwał w sprawie herbu Gminy i nadania honorowego obywatelstwa Gminy,
7)utrzymanie i zabezpieczenie zabytków kultury,
8)opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy.