Wakacje w Ośrodkach Przedszkolnych

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego stworzyła program "Gdy nie ma przedszkola", którego długofalowym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenów wiejskich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy tych najmłodszych, jak również ich opiekunów na terenie Gminy Żyrzyn powstało 6 ośrodków edukacji przedszkolnej, które funkcjonują pod nazwą: "Kluby Przedszkolaka". Ośrodki te działają w Bałtowie, Borysowie, Kośminie, Osinach, Skrudkach oraz Żerdzi i skupiają w sumie ok. 80 dzieci. Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat odbywają się 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Program oparty jest na podstawach programowych wychowania przedszkolnego przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Na strukturę programu składają się:

Zadania nauczycieli - do których należy stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania, zachęcenie do podejmowania prób, pokonywania trudności, towarzyszenie, wsparcie, uznanie, podziw, oraz rozumienie sposobu odbierania świata przez dzieci.

Zadania rodziców - to przede wszystkim wspieranie dziecka w procesie adaptacji, obserwacja rozwoju dziecka, wspieranie nauczyciela w codziennym funkcjonowaniu Ośrodka, rozwój umiejętności wychowawczych.

Dziecko - dla nas jest osobą niepowtarzalną, aktywną we własnej edukacji i potrzebującą stwarzania możliwości i przestrzeni dla swojej aktywności.

Metody pracy: obserwacja, diagnoza potrzeb i potencjału, indywidualizacja, zintegrowany program edukacji, praca metodą projektów.

Zakres edukacji: przyrodnicza, społeczna, językowa, matematyczna, ruchowa, muzyczna i plastyczna.

W wakacje, w trzech Ośrodkach przedszkolnych, w Bałtowie, w Osinach i w Skrudkach, odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku od 3-10 lat.

Dzieci spotykały się trzy razy w tygodni by w atrakcyjny sposób spędzić czas, poznać nowych kolegów.

Uczestniczące w programie maluchy brały udział w rożnych zabawach indywidualnych i zespołowych, zarówno w salach przedszkolnych jak i na powietrzu. Zawsze pod czujnym okiem wychowawczyń i opiekunów.

Zajęcia te mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu jakie Ośrodki otrzymały z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego do projektu "Spójrz na mnie i podążaj za mną".

Dzieci, które przychodziły spędzić swój wolny wakacyjny czas w ośrodkach nigdy nie narzekały na nudę. Za rok też chcą spędzać wakacje ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami.