Profilaktyka i zdrowie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Gimnazjum w Żyrzynie mieści się w zabytkowym dworku w centrum malowniczego parku. Szkoła posiada 11 klasopracowni, w tym 2 pracownie informatyczne z dostępem do internetu oraz bibliotekę (szkolne centrum multimedialne). W roku szkolnym 2007/2008 w gimnazjum uczy się 259 uczniów w 11 oddziałach.

Szkoła nie posiada własnej sali gimnastycznej, korzysta z sal należących do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Żyrzynie. W pobliżu budynku szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do gry w siatkówkę plażową. Kontynuowane jest tworzenie zielonej sali gimnastycznej.

Nie trzeba podkreślać, jak ważne są działania profilaktyczne w dzisiejszej rzeczywistości. Szeroko pojęta profilaktyka, która wyprzedza problem, a nie jest jego konsekwencją, polega przede wszystkim na promocji zdrowia oraz budowaniu i rozwijaniu różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.

W związku z wyodrębnionymi na terenie gimnazjum głównymi zagrożeniami został określony główny cel programu profilaktyki: zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozumianym jako zachowania agresywne (przemocowe), nikotynizm, alkoholizm, narkomania, trudności w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Cel ten chcemy osiągnąć dzięki m.in.: promowaniu zdrowia i zdrowego stylu życia, uwewnętrznieniu zasad i norm kreujących zdrowy styl życia, poczucie własnej wartości oraz konstruktywne zachowania w kontaktach z ludźmi, zwiększaniu umiejętności potrzebnych do skutecznego radzenia sobie w życiu bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne (uzależniające), czy też szukania wsparcia w środowiskach patologicznych (sekty, subkultury).

W środowisku Gimnazjum realizowane są 2 poziomy profilaktyki.

Jej celem jest doprowadzenie do wycofania się z zachowań ryzykownych, ujawnienia osób o największym ryzyku popadnięcia w uzależnienie oraz pomagania im w redukcji tego ryzyka.

Gimnazjum realizuje różnorodne działania w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki. Są to np. zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, spotkania uczniów i rodziców ze specjalistami, zajęcia sportowe, projekcje filmów, godziny wychowawcze, konkursy (np. wiedzy, plastyczne, literackie, na prezentacje multimedialne, gazetki), organizacja akcji np. związanych ze szkodliwością palenia, festyny integracyjne wspólnie z innymi szkołami (Zespół Szkół w Żyrzynie, Szkoła Podstawowa), kampanie profilaktyczne, współpraca z instytucjami (m.in. MONAR, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, GKRPA).

Szkoła daje możliwości rozwijania swoich zainteresowań przez działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole PCK, Klubie Europejskim czy kole bibliotecznym. Od października 2006 r. w szkole istnieje drużyna harcerska. W bieżącym roku szkolnym szkoła oferuje ponadto bogaty zestaw zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów zdolnych, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności, jak i dla uczniów słabszych. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty z przedmiotami szkolnymi, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Gimnazjum systematycznie podejmuje starania o uzyskanie dofinansowania działań profilaktyczno-wychowawczych. W roku 2007 udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Żyrzyn oraz Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej):

W dniu 5.12.2007 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie został zorganizowany festyn integracyjny Gimnazjum (klasy I) i Szkoły Podstawowej (klasy VI) pod hasłem "Mikołajkowa promocja zdrowia". Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Krzysztof Bernaś Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Iwona Góźdź Sekretarz Gminy Żyrzyn, Pani Maria Ciupa - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie, Pani Maria Chajduk - Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum w Żyrzynie, dyrekcja Szkoły Podstawowj i Gimnazjum w Żyrzynie.

Cele festynu to m.in. przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowań sportowych i intelektualnych wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw w czasie wolnym od nauki, promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz współzawodnictwa, wspomaganie rozwoju uczniów poprzez twórczą aktywność.

Wśród różnorodnych konkurencji znalazły się: tor przeszkód (utrudnieniem były przymocowane do stóp płetwy), piramida klasowa (z talii kart - oczywiście jak najwyższa!), wykonanie dowolnego utworu prozdrowotnego pt. "Jak tu życie wydłużyć a nie skrócić ...", "za pan brat z udziwnioną koszykówką" (udziwnieniem były rękawice bokserskie), sztuka wielkiego hałasowania - każda klasa na polecenie prowadzącego jak najgłośniej krzyczała "Żyjemy zdrowo!". Dalszy ciąg to zadanie pt. "Nasze rady jak żyć zdrowo i bez alkoholu". Uczniowie wykonywali plakaty, które następnie prezentowali wszystkim zebranym na sali. Konkurencja "Skacząca klasa" także dostarczyła wiele emocji. Brała w niej udział dowolna jak największa - ilość uczestników. Dwóch uczniów kręciło skakanką, a zmagania polegały na jak największej ilości zawodników, którzy weszli pod kręcącą się skakankę. Wśród następnych konkurencji znalazły się: odbicia piłki siatkowej z deską łączącą parę, najlepiej zagrana scena balkonowa "Romeo i Julia", dyktando prozdrowotne. Podczas festynu nie zabrakło konkurencji związanych ze zdrowym odżywianiem uczniowie musieli się wykazać umiejętnością przyrządzenia zdrowej surówki oraz piciem soku cytrynowego na czas.

W trakcie zmagań konkursowych zebrani oglądali prezentacje dotyczące podejmowanych przez Gimnazjum działań dotyczących zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Sądzimy, że impreza ta dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń. Zarówno klasy, jak i szkoły miały możliwość współpracy, współdziałania, wzajemnej integracji. Liczymy na to, że dzięki ukazaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu młodzież dokona właściwych wyborów w swoim dorosłym życiu.

Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy oraz pudła pełne nagród. Niespodzianką dla uczniów była loteria mikołajkowa.

Dziękujemy w imieniu organizatorów i uczniów Urzędowi Gminy oraz Urzędowi Marszałkowskiemu za akceptację i wieloletnie wspieranie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

I. Kozłowska nauczyciel wychowania fizycznego
J. Prończuk pedagog szkolny