Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Osinach

W Szkole Podstawowej w Osinach w dniu 1 czerwca 2007 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego.

Przygotowania do tego dnia trwały od stycznia 2006 roku Rada Pedagogiczna po rozmowach z uczniami zaproponowała na patrona szkoły księdza Jana Twardowskiego. 20 marca 2006 r. na zebraniu z rodzicami przestawiliśmy prezentację multimedialną postaci księdza Jana Twardowskiego, uczniowie recytowali wiersze poety. Rodzice uczniów w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowali księdza Jana Twardowskiego na patrona naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna w dniu 28 marca 2006 r., mając akceptację rodziców i uczniów, oficjalnie przyjęła program zmierzający do nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego. Dyrektor szkoły wystosowała listy do Wójta Gminy i Proboszcza Parafii w Osinach z prośbą o ustosunkowanie się do naszego wyboru. Odpowiedzi były zadawalające i popierające nas w tym wyborze.

Dyrektor szkoły wystosowała pismo do ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego z prośbą o wyrażenie zgody, by Szkoła Podstawowa w Osinach nosiła imię ks. Jana Twardowskiego.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie zapoznali się na lekcjach języka polskiego i innych przedmiotach. Jego wiersze pełne ciepła oraz życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi, przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogli znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia.

Życie księdza Jana Twardowskiego, w którym był czas walki o wolność Ojczyzny, naukę, pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, poezję oraz kapłaństwo, budzi podziw i szacunek.

Wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami pracowaliśmy nad lepszym poznaniem życia, działalności i twórczości poety.

W dniu 1 czerwca 2007 roku uroczyście najpierw w kościele parafialnym, później w szkole odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

Mszę Świętą celebrował arcybiskup Józef Życiński, dziekan ks. Józef Brodaczewski i proboszcz parafii osińskiej ks. Andrzej Mizura. Ksiądz arcybiskup również poświęcił sztandar szkoły.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele lubelskiego kuratorium, starostwa powiatowego, urzędu gminy, szkół i placówek oświatowych, mieszkańcy Osin i rodzice uczniów.

Uczniowie pod kierownictwem pani Marioli Rzeźnikiewicz przygotowali część artystyczną poświęconą życiu i twórczości patrona. Oprawą muzyczną kierował pan Krzysztof Dąbrowski, a stroną plastyczną zajęła się pani Zofia Kruza.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów włożyli wiele wysiłku, aby to święto zapisało się wszystkim w pamięci.

Mariola Rzeźnikiewicz