Tworzymy strategię naszej Gminy

Aby ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych Gmina powinna posiadać, a następnie wdrażać Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy.

Od grudnia 2007 r. trwa w naszej Gminie proces tworzenia tej strategii, jest to dokument, który powinien być utworzony nie tylko przez Radę Gminy i pracowników Urzędu lecz także przez społeczność lokalną i lokalnych działaczy.

Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków sprawnego i efektywnego zarządzania gminą. Planowanie pomaga bardziej wydajnie gospodarować zasobami, przewidywać problemy, które mogą się pojawić w niedalekiej przyszłości by odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. Opracowany plan strategiczny (strategia) umożliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie planowanych działań. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad hoc, nie powiązanych ze sobą logicznie i nie wpisujących się w ciąg przyczynowo-skutkowy. Strategia rozwoju gminy pokazuje, że planowane do realizacji zadania są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju; jest to niesłychanie ważna przesłanka i uzasadnienie przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym o środki strukturalne.

Strategia opracowana w partnerstwie z różnymi jednostkami i organizacjami oraz angażująca społeczność lokalną, pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami tej społeczności. Tym samym nie funkcjonuje jako "dokument władzy lokalnej", ale stanowi podstawę koordynacji działań różnych podmiotów tak, by uzupełniały się i miały efekt synergiczny. Aby mieszkańcy identyfikowali się ze strategią musi ona zawierać wspólną wizję co do kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. Odpowiednio przeprowadzony proces opracowania strategii buduje więc system, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju gminy, nawiązując dialog w układzie władza społeczność lokalna.

Jest to o tyle istotne, że zakres strategii nie powinien ograniczać się jedynie do tych obszarów, które ustawowo leżą w kompetencjach gminy/powiatu; powinien ujmować zagadnienia rozwoju w ujęciu całościowym (obszar i zamieszkująca go ludność). Strategia jest dokumentem długookresowym, określającym generalny kierunek działania gminy/powiatu oraz przedstawiającym metody i narzędzia jego wdrażania. Horyzont czasowy powinien obejmować ok. 10 lat. Ze względu na swój otwarty charakter (możliwość aktualizacji i zmian) proces planowania strategicznego pozwala na elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania. Dlatego strategia nie jest dokumentem dla dokumentu, ale stanowi instrument prowadzonej polityki rozwoju gminy/powiatu.

Strategie rozwoju lokalnego uzyskały usankcjonowanie prawne w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W art. 9 ustawodawca stwierdza, że:

"Strategiami rozwoju są:

1)strategia rozwoju kraju;
2)strategie sektorowe;
3)strategie rozwoju województw, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1590, z późn. zm.);
4)strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie rozwoju gmin."

Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015 wkrótce ukaże się na stronie internetowej naszej Gminy. Już teraz prosimy Państwa o zapoznanie się z nim i wniesienia ewentualnych uwag lub sugestii.

Zastępca Wójta
Marcin Sulej