Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2008 roku

W celu odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, producenci rolni, których grunty położone są na terenie gminy Żyrzyn składają wnioski do Wójta Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn.

W 2008 roku zwrot podatku wynosić będzie iloczyn: 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Limit na 2008 rok oblicza się następująco: 0,85 zł/l x 86 x powierzchnia użytków rolnych wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych należy przedstawić faktury VAT na 86 l oleju napędowego aby uzyskać maksymalną wielkość 73,10 zł dopłaty do 1 ha użytków rolnych.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

1.Termin składania wniosków: od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r.
2.Druki wniosków można pobrać w Gminnym Centrum Informacji.
3.Wnioski przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji.
4.Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
5.Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:
a)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i producenta rolnego oraz ich adresy;
b)numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
c)dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
d)nazwę towaru;
e)jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów;
f)cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
g)wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
h)stawki podatku;
i)sumę wartości sprzedaży netto towarów z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
j)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
k)wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
l)kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 2-31 maja 2008 r., na podstawie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.