Zjazd OSP

Zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XII Zjazdem Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dniu 10 czerwca 2006 r. odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borysowie IX Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrzynie.

Nie bez przyczyny jednostka OSP Borysów została wybrana na gospodarza Zjazdu, gdyż w ostatnim czasie pokazała, ile można zrobić i zmienić dzięki wspólnej pracy i wspólnym działaniom (dokonano modernizacji remizy: wydzielono sanitariaty, wyremontowano pomieszczenia gospodarcze, zmodernizowano salę widowiskową, wykonano nowe orynnowanie, ponadto ułożono chodnik i wjazd łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, a także w czynie społecznym wykonano nowe stoły i ławki).

Zjazd był wspólnym świętem 9 jednostek OSP z terenu gminy Żyrzyn, na którym druhowie nie tylko podsumowali dorobek i osiągnięcia swojej pracy w ubiegłej kadencji, ale dokonali także wyboru nowych władz gminnych, nakreślając jednocześnie plan działania na przyszłe pięciolecie.

Obrady otworzył ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Józef Wiak, który powitał zaproszonych gości, między innymi: Edwarda Hunka - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, Mirosława Grzędę - przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Mariana Żabę - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego - Starostę Powiatu Puławskiego, i drugiego Starostę Tomasza Jaremka, Komendanta Powiatowego PSP w Puławach - st. bryg. Zbigniewa Czępińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn - druha Jacka Furtaka, Wójta Gminy Żyrzyn - druha Andrzeja Bujka, i Zastępcę Wójta - Waldemara Gędka, Panią Sekretarz Iwonę Góźdź i Panią Skarbnik Jadwigę Polak, ustępujący zarząd, delegatów, przedstawicieli oraz weteranów pożarnictwa.

Modlitwę za uczestników Zjazdu, a także za zmarłych w latach 2001-2006 druhów strażaków odmówił ks. Andrzej Mizura kapelan strażaków.

W dalszej części zjazdu Prezes ustępującego Zarządu złożył obszerne sprawozdanie z działalności, a miał się czym pochwalić. Okres sprawozdawczy przyniósł wiele zmian zarówno w doposażeniu jednostek w samochody, sprzęt jak i w remonty remiz.

Na terenie Gminy Żyrzyn działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym zrzeszających 315 członków, w tym 284 członków czynnych. W jednostce OSP Żyrzyn działa Kobieca Drużyna Pożarnicza - licząca 8 członkiń, a w jednostce OSP Osiny Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca 7 członków.

W okresie sprawozdawczym jednostki brały udział w 113 akcjach ratowniczo- gaśniczych, z tego 71 to pożary, a 42 akcje to inne zdarzenia (pompowanie wody z piwnic, usuwanie skutków wypadków drogowych, usuwanie powalonych drzew). Najczęściej do akcji wyjeżdżała OSP Żyrzyn należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bo aż 78 razy i OSP Skrudki - 31.

Głównym zadaniem jednostek OSP jest ratowanie mienia, do tego celu potrzebny jest coraz lepszy, nowocześniejszy sprzęt. Na początku kadencji nasze jednostki dysponowały 5 samochodami średnimi i 3 lekkimi. W okresie sprawozdawczym wszystkie jednostki stały się jednostkami typu "S". Zakupiono samochód pożarniczy Star 266 dla OSP Bałtów, Daimler Benz dla OSP Kotliny, nowy samochód Ford dla OSP Żyrzyn, pozyskano nieodpłatnie z Agencji Mienia Wojskowego samochód pożarniczy Star 244, skarosowano samochód pożarniczy Jelcz 315 znajdujący się w jednostce OSP Żyrzyn. Obecnie w 9 jednostkach jest 11 samochodów bojowych, w tym 7 średnich (Jelcz, Star 266 - 2 szt., Star 244, Star 29, Daimler Benz i 41-letni samochód Star 25), oraz 4 pojazdy lekkie (2 Żuki, Lublin, Ford). Nowo pozyskane samochody, oraz doposażenie jednostek w inny sprzęt zwiększyły gotowość bojową jednostek, a co za tym idzie bezpieczeństwo na terenie Gminy Żyrzyn.

W latach 2001-2006 na utrzymanie straży i na ochronę przeciwpożarową z budżetu gminy wydatkowano kwotę 663.851 zł. Pozyskano również dotację z ZG ZOSP RP w Warszawie, z ZOW w Lublinie, PZU w Puławach, Nadleśnictwa Puławy, Banku Spółdzielczego w Żyrzynie i od innych darczyńców.

Wiele zrobiono również w zakresie remontów remiz, oddano do użytku nowo wybudowaną strażnicę w Woli Osińskiej. Dokonano remontu remiz w jednostkach OSP: Bałtów, Borysów, Osiny, Skrudki, Żerdź, Kotliny, Kośmin. Osiągnięcia te nie były by możliwe bez społecznego zaangażowania druhów strażaków. Z budżetu gminy przeznaczano środki na zakup materiałów, a prawie wszystkie prace zarówno przy remontach remiz, jak również przy remontach samochodów wykonywali strażacy ochotnicy we własnym zakresie.

W dalszej części obrad głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Józef Kozak, który po złożeniu sprawozdania postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpili do wyboru nowych władz.

Prezesem nowego Zarządu został dotychczasowy Prezes druh Józef Wiak, wiceprezesami: druh Waldemar Gędek - z-ca Wójta i druh Bogdan Nowacki - Prezes OSP Kotliny, a Komendantem Gminnym ZOSP druh Wojciech Olszak - kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Skład prezydium Zarządu uzupełniają druh Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn, Jacek Furtak - przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn i Teresa Matraszek. Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej został wybrany druh Józef Kozak.

Miłym akcentem było wręczenie przez Pana Wójta Andrzeja Bujka listów gratulacyjnych ustępującemu zarządowi z podziękowaniem za owocną i rzetelną współpracę w realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Zyrzyn. Listy otrzymali Józef Wiak, Henryk Olszak, Ireneusz Frel, Kazimierz Lisowski i Teresa Matraszek. Obrady zjazdu zakończyło podjęcie uchwał, w tym uchwały o powołaniu na honorowego członka Zarządu Pana Mirosława Grzędy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Druh Józef Wiak podziękował za zaufanie i ponowny wybór, oraz sprawny przebieg obrad, po czym dokonał zamknięcia obrad.

Podsumowując należy podkreślić, że od kilku lat jednostki OSP z gminy Żyrzyn rozwijają się, remizy pięknieją, stają się bardziej funkcjonalne, w garażach przybywa samochodów i sprzętu, a strażacy cieszą się uznaniem mieszkańców. Wszyscy uczestnicy Zjazdu zgodnie twierdzili, że życzliby sobie, aby nadchodząca kadencja była tak dobra, jak mijająca, gdzie straż może liczyć nie tylko na zrozumienie, ale również na niezbędne środki finansowe, które zaspokoją marzenia strażaków. Jedno z tych marzeń, jeśli wierzyć obietnicom znamienitych gości, być może spełni się już w przyszłym roku i do gościnnego Borysowa znów przybędą druhowie strażacy, aby poświęcić nowy wóz bojowy. Z całego serca życzymy im spełnienia ich pragnień.

T.M.