Warsztaty w przedszkolu

Gmina Żyrzyn jest jedną spośród siedmiu gmin wiejskich i wiejsko miejskich wzolbranych do uczestnictwa w eksperymentalnym programie prowadzonym przez Fundację J.A.Komeńskiego pt. "Lokalny program podnoszenia jakości edukacji elementarnej".

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 0 do 10 lat z terenów wsi i małych miasteczek poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego.

Jak ważna jest wczesna edukacja dzieci pisaliśmy już niejednokrotnie w Gościńcu Żyrzyńskim - ostatnio w Nr 8-2005 "Program Dla Dzieci". Specjaliści, psychologowie, doświadczeni pedagodzy przekonują nas, że wczesny wiek przedszkolny w dużej mierze decyduje o późniejszych sukcesach dziecka w szkole, o jego kreatywności, ciekawości świata, umiejętności samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.

Program pt. "Lokalny program podnoszenia jakości edukacji elementarnej" będzie trwał do końca czerwca 2006 r. i zawiera m.in. takie przedsięwzięcia jak przeprowadzenie warsztatów dla instytucji i środowisk, które zajmują się edukacją dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W naszej gminie takie warsztaty pt. "Gminna koncepcja zarządzania edukacją elementarną", odbyły się w dniach od 16 lutego do 18 lutego 2006 r. w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie. Warsztaty prowadziła pani Zofia Ptasznik z Fundacji J.A.Komeńskiego.


Prowadząca warsztaty p. Zofia Ptasznik z wielkim zaangażowaniem przekazywała obecnym swoją wiedzę

Udział w nich wzięli przedstawiciele: Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej, dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego, rodzice, nauczyciele oraz aktywni mieszkańcy gminy.

Celem warsztatów było wypracowanie projektu gminnej strategii rozwoju edukacji elementarnej, która zostanie przedstawiona Radzie Gminy.

Uczestnicy warsztatów w ciągu trzech dni, wymieniając się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pracowali nad stworzeniem koncepcji rozwoju edukacji elementarnej.


W drugim dniu warsztatów praca odbywała się w grupach tematycznych

Wypracowane zostały cztery kluczowe obszary, które zdaniem uczestników należy usprawnić i rozwijać w naszej gminie. Są to:

Uczestnicy warsztatów zobowiązali się też do napisania w całości dokumentu, "Gminna strategia edukacji elementarnej" i przedłożenia go Radzie Gminy do uchwalenia.

W ramach tego programu gmina mogła się również ubiegać o środki finansowe na zorganizowanie przedsięwzięć dla dzieci. Na potrzeby w/w programu powstało konsorcjum instytucji w gminie, które wyraziły chęć ubiegania się o te środki.


Na zakończenie warsztatów wszyscy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami

Z radością informujemy, że konsorcjum złożone z Gminnej Biblioteki, Gminnego Przedszkola w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej w Skrudkach oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego Gminy Żyrzyn (STOK) przygotowało projekt pt. "Spójrz na mnie i podążaj za mną", który uzyskał dofinansowanie w wysokości 12400 zł na zajęcia dla dzieci i przygotowanie nauczycieli, rodziców i mieszkańców gminy do pracy z dziećmi.

W Żyrzynie projekt będzie realizowany w miesiącach od marca do końca czerwca i obejmuje następujące zadania:

 1. zajęcia plastyczne pod kierunkiem malarzy zawodowych w Skrudkach i w Żyrzynie,
 2. zajęcia muzyczno-ruchowe w Skrudkach i w Żyrzynie,
 3. zajęcia teatralne w Skrudkach i w Żyrzynie,
 4. naukę rękodzieła ludowego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 5. utworzenie Grupy Zabawowej w Osinach dla dzieci w wieku 2 lat i ich rodziców,
 6. warsztaty szkoleniowe dla młodych rodziców z terenu gminy pt. "Jak pomóc swojemu dziecku w rozwoju",
 7. spotkania rodziców w Skrudkach i w Żyrzynie z logopedą i psychologiem,
 8. warsztaty teatralne dla nauczycieli i chętnych mieszkańców z naszej Gminy, którzy chcą tworzyć szkolne i wiejskie dziecięce grupy teatralne,
 9. warsztaty dla nauczycieli, rodziców i osób zainteresowanych pt. "Organizacja czasu wolnego dzieci",
 10. zorganizowanie wystawy prac plastycznych,
 11. zorganizowanie końcowego festynu prezentującego efekty pracy w programie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem dzieci lub osobistym zaangażowaniem się w pracę z dziećmi serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z organizatorami poszczególnych zadań, które będą ogłaszane w przedszkolach, szkołach i na plakatach informacyjnych na terenie poszczególnych wsi. Koordynatorem projektu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne (STOK) - organizacja powstała w ubiegłym roku, której celem jest rozwój edukacji i kultury w naszej gminie.

Mamy nadzieję, że po zakończeniu tego programu i naszego projektu o znamiennym tytule "Spójrz na mnie i podążaj za mną", więcej dorosłych będzie "podążało" za swoimi dziećmi, co zaowocuje dla nich wieloma zajęciami pozaszkolnymi, placami zabaw, świetlicami edukacyjno-kulturalnymi, a tym samym zwiększeniem ich szans rozwojowych i edukacyjnych.

T.G.