Informacja o konkursach

Fundacja Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
ogłaszają trzy konkursy grantowe realizowane we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców

I. "Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi"

czyli sposoby na rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o zrównoważone wykorzystanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek połączona z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby kulturowe, organizacyjne i materialne i przyrodnicze (rodzime rasy zwierząt gospodarskich i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych).

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10000 złotych, minimalna 4000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 3 kwietnia 2006 roku.


II. "Kultura bliska" - chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenia dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywanie jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 21 kwietnia 2006 roku.


III. Nasza Świetlica II

Celem konkursu jest ożywienie (zmiana profilu działalności) lub utworzenie świetlic/klubów/centrów informacyjnych, które nie są siedzibami gmin. Świetlice mają być miejscem, które (lub w których):

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi od 5000 do 20000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 31 maja 2006 roku.


W przedstawionych wyżej konkursach mogą wziąć udział: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, komitety społeczne, organizacje/grupy młodzieżowe (formalne i nieformalne), organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich.

Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej www.witrynawiejska.org.pl lub w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie.