Informacje

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza, iż otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych ogłoszony 11 stycznia 2006 r. na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) został rozstrzygnięty.
Zostały przyznane dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu:

1."Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
a)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:10340 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO" w Osinach:3350 zł
c)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:24240 zł
d)Gminy Ludowy Klub Sportowy "ŻYRZYNIAK" w Żyrzynie:37850 zł
2."Opieka nad dziećmi w okresie wakacji"
a)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:2288 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO" w Osinach:2860 zł
c)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:2152 zł
d)Gminy Ludowy Klub Sportowy "ŻYRZYNIAK" w Żyrzynie:5324 zł
3."Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom"
a)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:6000 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:3340 zł

Dopłaty rolnośrodowiskowe

Chociaż jeszcze nie wszyscy rolnicy otrzymali dopłaty do ziemi za poprzedni rok, już mogą ubiegać się o pieniądze za 2006 rok.

Od 1 marca do końca kwietnia rolnicy, którzy w 2005 r. ubiegali się o dopłaty w ramach programów rolno-środowiskowych powinni składać wnioski o dopłaty za 2006 r. Termin ten nie obowiązuje rolników, którzy występują o dopłaty rolnośrodowiskowe po raz pierwszy (będą składać wnioski od 1 sierpnia do 31 grudnia br.) i tych, którzy złożyli wnioski o dopłaty do końca 2005 roku (była to deklaracja na 2006 rok, a wypłata pieniędzy nastąpi w 2007 roku).


Od 15 marca do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o obszarowe dopłaty bezpośrednie. Termin ten obowiązuje wszystkich rolników.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po terminie zostaną ukarani. Za każdy dzień zwłoki agencja potrąci 1 procent sumy przyznanych dopłat.

Od marca wyższe renty strukturalne

Od 1 marca br. wysokość najniższej renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrośnie z 1181,42 zł do 1254,67 zł, czyli o 73,25 zł.

Renty strukturalne finansowane są z dwóch źródeł: w 80 procentach z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFRiGR) oraz w 20 procentach z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, renty strukturalne podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Zmiana w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji świń

Komisja Europejska na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodziła się by rolnicy, którzy posiadają tylko jedną świnię, zostali zwolnieni z obowiązku jej identyfikacji i rejestracji.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, każdy posiadacz trzody chlewnej niezależnie od tego ile miał świń i na co zamierzał je przeznaczyć (na własne potrzeby lub na sprzedaż) miał obowiązek uzyskania numeru producenta, numeru siedziby stada, oznakowania świń i zgłaszania wszystkich zdarzeń (np. przemieszczenia lub uboju) do rejestru prowadzonego przez ARiMR. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że jeżeli rolnik posiada tylko jedną świnię, nie musi dokonywać tych czynności.