"Bo jakie są początki takie wszystko będzie" (J.A. Komeński)

W sobotę 12 marca już po raz czwarty w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie odbyło się seminarium, dotyczące budowania Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci.

Spotkanie przebiegało wg planu przygotowanego i opracowanego przez lokalnych koordynatorów LPNRD oraz pracowników Gminnego Centrum Informacji w Żyrzynie. Uczestnicy seminarium wybrali projekt, który będzie realizowany jako pierwszy "Świetlica w każdej wsi". Wstępny termin rozpoczęcia realizacji projektu maj/czerwiec.


Grupa lokalnych liderów z ostatniego spotkania

Projekt "Świetlica w każdej wsi" jest bardzo ambitny i godny poświęcenia naszego czasu i środków finansowych Gminy. Cele, jakie miałaby spełniać świetlica to m.in. powołanie centrum aktywności lokalnej w budynkach szkół, poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania, zmierzające do połączenia elementów działalności edukacyjno-kulturalnej dzieci i młodzieży gminy Żyrzyn. Realizacja celu głównego programu odbywałaby się w ramach prowadzenia świetlicy poprzez:

Świetlice byłyby głównym ośrodkiem kulturalno-oświatowym, miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym.

Działalność świetlic skierowana byłaby do wszystkich, którzy chcieliby tam spędzić wolny czas. Program działania każdej placówki będzie opracowany zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży. W wielu miejscowościach naszej Gminy znajdują się budynki szkół lub inne budynki publiczne, których działalność kończy się czasami o godzinie 1400. Miejsca takie jak szkoły i remizy należy ożywić działalnością popołudniową, aby jak najlepiej służyły mieszkańcom naszych wsi. Byłyby one alternatywą dla dzieci i młodzieży, wobec wyboru: sklep albo przystanek autobusowy. Do tej pory to są ich miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu.

Mieszkańcy naszej Gminy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie LPNRD i w nim uczestniczyli, ustalili kolejność etapów działania zmierzającego do powstania tych placówek na terenie Gminy. Wypracowany został wstępny program działalności świetlic, regulamin oraz wygenerowane zostały pomysły w jaki sposób można doprowadzić do powstania i utrzymania świetlic.

Przy okazji spotkania kilkunastu osób z całej Gminy, wyrażono wolę powołania stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i młodzieży, którego pierwszym zadaniem byłoby powołanie świetlic. Utworzenie stowarzyszenia i zarejestrowanie go w KRS daje możliwość ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych Gminy (granty, dotacje, konkursy, przetargi i inne).


Spotkania lokalnych liderów przebiegały w ciepłej, rodzinnej atmosferze

Należy jeszcze podkreślić, że świetlica byłaby miejscem gdzie budziłaby się aktywność lokalna i integracja pokoleń. W programie skierowanym do dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjno-rozwojowe mogliby prowadzić wszyscy inni mieszkańcy wsi np. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołów Artystycznych oraz inni mieszkańcy naszej Gminy, którzy mają coś do przekazania młodemu pokoleniu. W tych "Małych Ojczyznach" każdy według potrzeb mógłby rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

T.G.