Inwestycje w Gminie

Zbliża się koniec roku, można więc podsumować to, co udało nam się zrobić w tym okresie. Tegoroczne inwestycje pochłonęły ok. 22% dochodów Gminy. Najdroższą inwestycją gminną (kosztującą ponad 1100 tys. zł) była niewątpliwie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrzynie rozpoczęta we wrześniu 2003 r. Oddana do użytku oczyszczalnia w październiku 1996 r., której przepustowość wynosiła 150 m3 na dobę wymagała modernizacji, gdyż w trakcie jej użytkowania zwiększyła się ilość dopływających ścieków. Ponadto stała się niezbędna w celu ochrony wód rzeki Duży Pioter i jeziora Piskory. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PARSTER" Sp. z o.o. z Parczewa dobudował nowy reaktor, zmienił technologię oczyszczania ścieków oraz zwiększył przepustowość oczyszczalni do 300 m3 na dobę. Tym samym utworzone zostały 2 ciągi technologiczne po 150 m3 na dobę każdy, co umożliwia wykonywanie remontów i napraw bez potrzeby przerywania pracy oczyszczalni.


Z lewej strony nowy reaktor

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii opracowanej przez biuro projektowe "Ekosan" z Lublina uzyskane wskaźniki oczyszczania ścieków są dwukrotnie lepsze od wymaganych przez pozwolenie wodno-prawne. Po zakończeniu modernizacji do oczyszczalni skierowane zostały nieczystości z rozbudowywanej kanalizacji w Zagrodach. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tej miejscowości dzielona była na etapy. Ostatni (trzeci) wykonany został od czerwca do sierpnia br. Wykonawcą inwestycji, która pochłonęła ponad 250 tys. zł było Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego "SANITECH" z Rzeszowa. Inwestycja ta współfinansowana jest z programu SAPARD - instrumentu przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej.


Więcej bardziej wydajnych sprężarek

We wrześniu wybudowany został także wodociąg w m. Kolonia Żerdź. Sieć główna tego wodociągu ciągnie się ponad 1 km, ale dzięki temu udało się doprowadzić wodę do 3 gospodarstw. Stopień zwodociągowania w Naszej Gminie wynosi prawie 100%. To znacznie wyróżnia naszą Gminę wśród innych w regionie.

Na podstawie porozumienia rzeczowego zawartego ze Starostą Puławskim, Gmina podjęła się budowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej klasy Z w miejscowości Parafianka, a dokładnie odcinka tej drogi biegnącej do Kolonii Parafianka i tamtejszego cmentarza.

W II połowie października Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Markuszowa wykonał podbudowę długości 725 mb drogi w Parafiance. Koszty tej części zadania poniosła Gmina, natomiast koszt ułożenia nawierzchni asfaltowej sfinansowano z budżetu Powiatu Puławskiego. Niestety nie udało się wykonać całości tej drogi z powodu braku środków. W projekcie budżetu na 2005 rok zabezpieczone są środki na dokończenie tej inwestycji w przyszłym roku.


Nowa prasa na odpady stałe

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie wymieniony został piec centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody. Duże zmiany można także zauważyć w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, gdzie przeprowadzona została termomodernizacja budynku oraz wyremontowane zostały łazienki, a na placu apelowym i chodniku przy szkole położona została kostka brukowa. Szersze informacje o tej inwestycji przedstawia artykuł w poprzednim numerze biuletynu.

B.A.